Parafia Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie

Sakrament bierzmowania

"Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
Dz 8, 17


Bierzmowanie to sakrament, który ma świadczyć o świadomej postawie człowieka wierzącego. Jest to wejście w dorosłość religijną człowieka, na którym zaczyna spoczywać odpowiedzialność za życie religijne, pogłębianie i rozwój w wierze.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

 

Świadkiem bierzmowania może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest wyznaczona przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  • ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.


Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.


 

 

Instrukcja w sprawie przygotowania do sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej